Install Firefox-Browser manually

Firefox-Browser unter Linux installieren.

Firefox-Broweer ESR deinstallieren:

apt remove firefox-esr

Firefox-Browser herunterladen

https://www.mozilla.org/de/firefox/all/

cp /home/<USER>/Downloads/firefox-*.tar.bz2 /opt
cd /opt
tar xjf firefox-*.tar.bz2

Oder gleich in /opt per wget kopieren

cd /opt
wget https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/*.*/linux-x86_64/en-US/firefox-*.*.tar.bz2
tar xvjf firefox-*.*.tar.bz2

anschließend noch das Verzeichnis /opt aufräumen:

rm firefox-*.*.tar.bz2
cd

... fertig.

Firefox-Browser neustarten.


Source:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-firefox-linux

Tagged


WEBMANAGEMENT.online
Layout, Konfiguration, Mentoring & Support.

© WEBMANAGEMENT.online